Journey to the West's primary photo
  • Journey to the West (1986–2000)
  • TV Series | 45 min | Action, Adventure, Fantasy
Journey to the West (1986–2000)
TV Series | 45 min | Action, Adventure, Fantasy

Participate in the legendary long pilgrimage of Tang Dynasty Buddhist monk Tang Shen, who traveled to the western regions of Central Asia and India to obtain sacred Buddhist texts.
Read more: Plot summary
Seasons
2   |   1   See all
Director
Writer
Cheng'en Wu (novel) (novel) (1986)
Producer
Trending & News

Become a member to see MOVIEmeter and news information about Xi you ji.

Status
Edit Released
Updated Dec 31, 1986

Release date (First episode)
1986 (China)
Awards

Contacts

Become a member to see contact information for Xi you ji.

Cast

+ Add Cast
221 cast members
Name Episodes Known for
Liu Xiao Ling Tong
Sun Wukong / White ghost Sun Wukong / White ghost   See fewer
41
Dehua Ma
Zhu Bajie / Monkey Baimao / Foreign envoys / God of Moutain / Minister of white beard / Robber Zhu Bajie / Monkey Baimao / Foreign envoys / God of Moutain / Minister of white beard / Robber   See fewer
23
Huaili Yan
Sha Seng / Qian Li Yan / Dog devil / Fat monk / Niu Mo Wang / … See more Sha Seng / Qian Li Yan / Dog devil / Fat monk / Niu Mo Wang / Tai Shang Lao Jun / Xihai Long Wang   See fewer
22
Shaohua Xu
Tang Seng Tang Seng   See fewer
18
Zhongrui Chi
Tang Seng / Jing Long Wang / Tang Seng\Heavenly minister Tang Seng / Jing Long Wang / Tang Seng\Heavenly minister   See fewer
18
Jingfu Cui
Zhu Bajie / Dragon King Zhu Bajie / Dragon King   See fewer
16
Da-gang Liu
Sha Seng / Di Ting / Dragon King Sha Seng / Di Ting / Dragon King   See fewer
16
Dafen Zuo
Goddess of Mercy Goddess of Mercy   See fewer
12
Han Xiang
God of Land / Monkey Ma / Ananda / Gao Cai / Robber / … See more God of Land / Monkey Ma / Ananda / Gao Cai / Robber / Shun Feng Er / The black bear devil / Yellow Lion   See fewer
10
Hong-Chang Li
Duo Mu Guai / Black Fox / Boatman / Hotel guests A / Officer of Tian Zhu / … See more Duo Mu Guai / Black Fox / Boatman / Hotel guests A / Officer of Tian Zhu / Old fisherman / The innkeeper   See fewer
7
Jiancheng Li
Ben Bo'er Ba / Cha Fang / Eunuch / God of Mountain Hao / Jing Xi Gui / … See more Ben Bo'er Ba / Cha Fang / Eunuch / God of Mountain Hao / Jing Xi Gui / Jiu Ling Yuan Sheng / Kasyapa   See fewer
7
Yu-Shan Zhang
The Jade Emperor The Jade Emperor   See fewer
6
Zhong-xin Wang
Taibai Jinxing Taibai Jinxing   See fewer
6
Weiguo Wang
The Jade Emperor / White Elephant / Elephant The Jade Emperor / White Elephant / Elephant   See fewer
6
Rong Zheng
Tai Shang Lao Jun Tai Shang Lao Jun   See fewer
5
Yu-li Wang
Tuota Li Tian Wang Tuota Li Tian Wang   See fewer
5
Yi-Meng Ye
Bodhisattva Manjusri / Hotel guests B / Ling Kong Zi / Officer of Tian Zhu / Prince Two Bodhisattva Manjusri / Hotel guests B / Ling Kong Zi / Officer of Tian Zhu / Prince Two   See fewer
5
Longguang Zhu
Tathagata Tathagata   See fewer
5
Zhi-Ming Zhang
Emperor Tang Tai Zong Emperor Tang Tai Zong   See fewer
5
Bin Yang
Ne Zha / Hotel guests C / Mu Zha / Prince Three / Taoist A Ne Zha / Hotel guests C / Mu Zha / Prince Three / Taoist A   See fewer
5
Fengpo Ren
Ling Ji Buddha / Monk of Jinchan Temple / Monster Huang Pao Ling Ji Buddha / Monk of Jinchan Temple / Monster Huang Pao   See fewer
5
Faqing Lan
Demon Wolf / Old Turtle / Jiao Mu Xiu star Demon Wolf / Old Turtle / Jiao Mu Xiu star   See fewer
5
Zhi-Qian Lin
Er Lang Shen / Guang Mu Tianwang / Hun Shi Mo Wang Er Lang Shen / Guang Mu Tianwang / Hun Shi Mo Wang   See fewer
4
Xijing Li
Donghai Long Wang Donghai Long Wang   See fewer
4
Wei Zhang
Tian Shi B Tian Shi B   See fewer
4
Hui Wang
Tian Shi A Tian Shi A   See fewer
4
Jifeng Sun
Tian Shi D Tian Shi D   See fewer
4
Zhiyong Wu
Demon Leopard / Dragon King Demon Leopard / Dragon King   See fewer
4
Shunzeng Zhao
Tian Shi C Tian Shi C   See fewer
4
Yue Wang
Tang Seng Tang Seng   See fewer
3
Jiang Liu
King of Hell / Yan Wang King of Hell / Yan Wang   See fewer
3
Pei-Ning Qiu
Chang E, The Lady in the Moon Chang E, The Lady in the Moon   See fewer
3
Shanxu Han
Dujiao Mo Wang / Lao Zhang / Liu Hong Dujiao Mo Wang / Lao Zhang / Liu Hong   See fewer
3
Lianyi Li
Horse devil / Skeleton / Waiter Horse devil / Skeleton / Waiter   See fewer
3
Ji-die Zhang
Di Bao / Jian Fu / Tiger Di Bao / Jian Fu / Tiger   See fewer
3
Yang Zhang
Woodman / Prince One Woodman / Prince One   See fewer
3
Tinglei Xu
Taoist B / God of Land Taoist B / God of Land   See fewer
3
Genxu Jin
Barefoot Immortal / Pu Xian Buddha / Taoist A Barefoot Immortal / Pu Xian Buddha / Taoist A   See fewer
3
Qiaoqiao Jin
Princess Peacock Princess Peacock   See fewer
3
Hongtao Li
Qing Niu Guai / Dragon King of Jing He Qing Niu Guai / Dragon King of Jing He   See fewer
3
Fen Zhang
Mu Zha Mu Zha   See fewer
3
Dan Zhu
Magpie Girl Magpie Girl   See fewer
3
Jing Yang
Princess Princess   See fewer
3
Shitou Jia
Green Lion Green Lion   See fewer
3
Jiafu Lan
Xiao Zuan Feng Xiao Zuan Feng   See fewer
3
Yaping An
Turtle Dragon Turtle Dragon   See fewer
3
Baohong Jiang
Dou Mu Xiu star / Monkey Ma / Robber head Dou Mu Xiu star / Monkey Ma / Robber head   See fewer
3
Guangqing Cai
Kou Shanren / Longevity God Kou Shanren / Longevity God   See fewer
3
Qin Zhu
Ne Zha Ne Zha   See fewer
3
Bozhao Wang
White Dragon White Dragon   See fewer
2
Jinmei Ai
Ne Zha Ne Zha   See fewer
2
Qian Yongkang
Ju Ling Shen Ju Ling Shen   See fewer
2
Bing-qian Zhu
Tai Yi Zhen Ren Tai Yi Zhen Ren   See fewer
2
Yi He
Guguai Diaozuan / Little Boy Guguai Diaozuan / Little Boy   See fewer
2
Jia-qing Guo
Guan Yin huashen / Huang Feng Guai Guan Yin huashen / Huang Feng Guai   See fewer
2
Yonggui Li
Monk Guang Zhi / Shop owner Monk Guang Zhi / Shop owner   See fewer
2
Dandan Zhang
Goddess of lightning Goddess of lightning   See fewer
2
Yu-ge Cai
Rhino Bichen / Yangli Da Xian Rhino Bichen / Yangli Da Xian   See fewer
2
Lin Sha
Wind mother Wind mother   See fewer
2
Futang Wang
Niu Devil Niu Devil   See fewer
2
Ming Gong
King of Zhuzi State / Waiter King of Zhuzi State / Waiter   See fewer
2
Niu Tie
Maitreya Maitreya   See fewer
2
Wing Cho
Mo Ang Prince Mo Ang Prince   See fewer
2
Ying-jie Wang
King of Bi Qiu King of Bi Qiu   See fewer
2
Xin Shu
Wo Si Wo Si   See fewer
2
Fuquan Ni
God of Land God of Land   See fewer
2
Zhongsheng Chen
Tuota Li Tian Wang Tuota Li Tian Wang   See fewer
2
Wei Wang
Ne Zha Ne Zha   See fewer
2
Wanling Yu
Granny Granny   See fewer
2
Yongliang Xue
Countryman Countryman   See fewer
2
Peijie Ji
Fish Woman Fish Woman   See fewer
2
Ying Deng
Woodman's wife Woodman's wife   See fewer
2
Changde Zhong
Buddhist abbot Buddhist abbot   See fewer
2
Zhixing Ge
God of Black River God of Black River   See fewer
2
Kunwu Zhang
Hui'er, Kou's son Hui'er, Kou's son   See fewer
2
Meihong Wang
Madam Kou, Er Fu Ren Madam Kou, Er Fu Ren   See fewer
2
Suying Wu
Village woman Village woman   See fewer
2
Feiling Tan
Shangguan, County official Shangguan, County official   See fewer
2
Yuerong Zhai
Shangguan's wife Shangguan's wife   See fewer
2
Jian Chen
Kou's Butler Kou's Butler   See fewer
2
Jiansheng Xu
Guardian / Kui Mu Lang star Guardian / Kui Mu Lang star   See fewer
2
Xiaoyu Guan
Robber Yang Robber Yang   See fewer
2
Xia Wang
Zhu Liya, Kou's daughter Zhu Liya, Kou's daughter   See fewer
2
Zichun Yang
Old Li Old Li   See fewer
2
Meng Yu
Jade Fox Girl Jade Fox Girl   See fewer
2
Chunyu Xue
Old Li's wife Old Li's wife   See fewer
2
Li-min Wang
Ling Gan Da Wang Ling Gan Da Wang   See fewer
2
Bing Ye
God of Land on Jingji Ling / Shi Ba Gong God of Land on Jingji Ling / Shi Ba Gong   See fewer
1
Duo Cao
Gu Zhi Gong / Huang Mei Devil Gu Zhi Gong / Huang Mei Devil   See fewer
1
Tiefeng Li
Fu Yun Sou Fu Yun Sou   See fewer
1
Ling-hua Wang
Miss Xing Xian Miss Xing Xian   See fewer
1
Xueqin Wang
Qi Xian Nv Qi Xian Nv   See fewer
1
Lingyu Li
Jade Bunny (1986) Jade Bunny (1986)   See fewer
1
Qing He
Pretty Girl Lian Lian Pretty Girl Lian Lian   See fewer
1
Lan Ma
Miss Yin, Tang Sen's mother Miss Yin, Tang Sen's mother   See fewer
1
Zhi Cheng
Elder Jin Chi Elder Jin Chi   See fewer
1
Longbin Li
Jiu Tou Chong Jiu Tou Chong   See fewer
1
Chunxia Yang
Bai Gu Jing Bai Gu Jing   See fewer
1
Run-Sheng Li
Skeleton Skeleton   See fewer
1
Jun Yang
Country Girl Country Girl   See fewer
1
1
Lin Cai
Qingfeng, Little Taoist Boy Qingfeng, Little Taoist Boy   See fewer
1
Yu-Qian Gao
Madam Gao Madam Gao   See fewer
1
Gui-Ling Wu
Daisen Zhen Yuan Da Xian Daisen Zhen Yuan Da Xian   See fewer
1
Zhi-Shan Wang
Wu Qu Xing Jun Wu Qu Xing Jun   See fewer
1
Ye Xu
Pretty Girl Pretty Girl   See fewer
1
Lan Gu
King of Baoxiang King of Baoxiang   See fewer
1
Shubiao Yang
The princess husband The princess husband   See fewer
1
Fei Huang
Country Old Man Country Old Man   See fewer
1
Wenjian Ren
Maid, White horse incarnation Maid, White horse incarnation   See fewer
1
Bing Liu
Princess Bai Hua Xiu Princess Bai Hua Xiu   See fewer
1
Huimin Liu
Country Old Woman Country Old Woman   See fewer
1
Ling Xiang
Gao's maid Gao's maid   See fewer
1
Huili Wei
Miss Guo Cuilan Miss Guo Cuilan   See fewer
1
Fengxia Han
Black Fox Girl Black Fox Girl   See fewer
1
Chuan Xu
Liu Boqin Liu Boqin   See fewer
1
Fengqin Sun
Mother Li Shan Lao Mu Mother Li Shan Lao Mu   See fewer
1
Zhaopeng Chi
Pu Xian Buddha Pu Xian Buddha   See fewer
1
Fengyi Yang
Pretty Girl Ai Ai Pretty Girl Ai Ai   See fewer
1
Fu-Xiang Wan
Queen Wang Mu Queen Wang Mu   See fewer
1
Huifen Shen
Pretty Girl Zhen Zhen Pretty Girl Zhen Zhen   See fewer
1
Bichang Qiu
Black Fox Black Fox   See fewer
1
Quan Zhao
Wen Shu Buddha Wen Shu Buddha   See fewer
1
Wei-Bing Cheng
White snake White snake   See fewer
1
Yang Wang
Mingyue, Little Taoist Boy Mingyue, Little Taoist Boy   See fewer
1
Rui Kong
Mr. Gao Mr. Gao   See fewer
1
Yunjuan Li
The scorpion The scorpion   See fewer
1
Mei Xiang
Queen of Wu Ji States Queen of Wu Ji States   See fewer
1
Guixiang Yang
Tai Shi Tai Shi   See fewer
1
Lin Zhu
Queen of Daughter States Queen of Daughter States   See fewer
1
Yu-xiu Zhao
King of Chechi States King of Chechi States   See fewer
1
Yumin Yang
Queen of Yu Hua Zhou Queen of Yu Hua Zhou   See fewer
1
You Ji
God of Land God of Land   See fewer
1
Guan-Chun Xu
Sunstar Maori Xingguan Sunstar Maori Xingguan   See fewer
1
Ren Wang
Sai Tai Sui Sai Tai Sui   See fewer
1
Yinglian Qu
Waiter's wife Waiter's wife   See fewer
1
Jiancai Bai
Monk B Monk B   See fewer
1
Fuquan Qiu
Old doctor Old doctor   See fewer
1
Zhixiong Li
Young Lama Young Lama   See fewer
1
Mutu Nige
King of Yu Hua Zhou King of Yu Hua Zhou   See fewer
1
Xiuhua Jiang
Female demon B Female demon B   See fewer
1
Su Yang
Spider Girl Four Spider Girl Four   See fewer
1
Shou-yang Guo
Taoist priest A Taoist priest A   See fewer
1
Ming Lei
King of Wu Ji States King of Wu Ji States   See fewer
1
Tong Wang
King of Tian Zhu King of Tian Zhu   See fewer
1
Jifeng Gao
Little Monk Little Monk   See fewer
1
Guangshan Zhao
Monk Officer of Baolin Temple Monk Officer of Baolin Temple   See fewer
1
Azhi Shima
Spider Girl Five Spider Girl Five   See fewer
1
Haining Wang
Price of Wu Ji States Price of Wu Ji States   See fewer
1
Yang Li
Dapeng sage Dapeng sage   See fewer
1
Zhi-yi Li
Buddhist abbot Jinguang Si Buddhist abbot Jinguang Si   See fewer
1
Jianliang Li
Minister Minister   See fewer
1
Xiaotong Che
Golden Horns King Golden Horns King   See fewer
1
Qian Liu
Spider Girl Two Spider Girl Two   See fewer
1
Fengxia Wang
Iron Fan Princess Iron Fan Princess   See fewer
1
Tao Han
Taoist Ziyang Taoist Ziyang   See fewer
1
Jia Yao
Spider Girl One Spider Girl One   See fewer
1
Fengchun Li
Old Monk Old Monk   See fewer
1
Weijie Yu
Jiu Tou Chong Jiu Tou Chong   See fewer
1
Gang Jin
King of Jisai State King of Jisai State   See fewer
1
Lin Liu
Spider Girl Seven Spider Girl Seven   See fewer
1
Baocai Zhao
Wan Sheng King of Dragon Wan Sheng King of Dragon   See fewer
1
Qimin Yang
Bi Lan Po Bi Lan Po   See fewer
1
Haiyu Lv
Spider Girl Six Spider Girl Six   See fewer
1
Fu-ji Ji
Ling Li Chong Ling Li Chong   See fewer
1
Yiping Zheng
Jade Fox Girl Jade Fox Girl   See fewer
1
Jinshui Li
Gui Shi Gui Shi   See fewer
1
Qin Liu
Huli Da Xian Huli Da Xian   See fewer
1
Honglin Dong
Monster Monster   See fewer
1
Lirong Zhao
Queen of Chechi States Queen of Chechi States   See fewer
1
Ge Zeng
Luli Da Xian Luli Da Xian   See fewer
1
Qingping Chen
Hotel female owner Hotel female owner   See fewer
1
Ziyue Zhang
God of Mountain Hao God of Mountain Hao   See fewer
1
Xuemei Yu
Female demon A Female demon A   See fewer
1
De-lin Wang
Ruyi Taoist Ruyi Taoist   See fewer
1
Tang Wu
Lead Lama Lead Lama   See fewer
1
1
Baozhong Gao
Ba Bo'er Ben Ba Bo'er Ben   See fewer
1
Jie Wang
Fat Lama Fat Lama   See fewer
1
Caili Zhou
You Lai You Qu You Lai You Qu   See fewer
1
Anjian Li
God of Mountain Hao God of Mountain Hao   See fewer
1
Hong Yu
Queen of Tian Zhu Queen of Tian Zhu   See fewer
1
Teng Teng
Boy of Tai Shang Lao Jun Boy of Tai Shang Lao Jun   See fewer
1
Qing Zhang
Princess Wansheng Princess Wansheng   See fewer
1
Chongren Shi
Palace manager Palace manager   See fewer
1
Chao Zhang
Turtle in Tongtian River Turtle in Tongtian River   See fewer
1
Pingping Zhan
Queen of Jin Sheng Gong Queen of Jin Sheng Gong   See fewer
1
Xizhong Wang
Jinding Daisen Jinding Daisen   See fewer
1
Qing Chang
White Rat Girl White Rat Girl   See fewer
1
Jie Sha
Diaozuan Guguai Diaozuan Guguai   See fewer
1
Chengfu He
Arhat Chang Mei Arhat Chang Mei   See fewer
1
Xinpei Zhao
Hong Hai Er Hong Hai Er   See fewer
1
Enqi Li
Li Shan Lao Mu Li Shan Lao Mu   See fewer
1
Xianghui Du
Spider Girl Three Spider Girl Three   See fewer
1
Dan Liu
Princess of the West Sea Princess of the West Sea   See fewer
1
Jin Liu
Monster Deer Monster Deer   See fewer
1
Yongli Qiu
Taoist Taoist   See fewer
1
Jun Guo
Da Peng, Golden Roc Da Peng, Golden Roc   See fewer
1
Zongluo Huang
Local official Local official   See fewer
1
Xiaobo Li
Judge in Hell Judge in Hell   See fewer
1
Shuowen Li
Jing Mu An star Jing Mu An star   See fewer
1
Pingsheng Zhang
Old man Old man   See fewer
1
Yi Zhao
Rhino Bishu Rhino Bishu   See fewer
1
Jian Ding
Huo De Xing Jun Huo De Xing Jun   See fewer
1
Lei Hou
Yi Chen Jin, little girl Yi Chen Jin, little girl   See fewer
1
Lifeng Liu
Chen Guanbao, little boy Chen Guanbao, little boy   See fewer
1
Hong Bo
Demon Python Demon Python   See fewer
1
Xueqin Zhang
Old Yang's wife Old Yang's wife   See fewer
1
Wankun Zhang
Chen Qing Chen Qing   See fewer
1
Guo-dong Chi
Dragon King of Xi Hai Dragon King of Xi Hai   See fewer
1
Wenhui Zhang
Chen's widowed Sister-in-law Chen's widowed Sister-in-law   See fewer
1
Zheng Zhou
Yuan Shoucheng Yuan Shoucheng   See fewer
1
Xingyi Yang
Robber Yang's wife Robber Yang's wife   See fewer
1
Qingyou Li
Old Housekeeper Old Housekeeper   See fewer
1
Ziqiang Zhang
Old Yang Old Yang   See fewer
1
Liuyi Jin
Old man Old man   See fewer
1
Xiang Wen
Fairchild Fairchild   See fewer
1
Dazhong Chen
Rhino Bihan Rhino Bihan   See fewer
1
Yongzeng Ma
Shui De Xing Jun Shui De Xing Jun   See fewer
1
Qing Xu
Fairchild in red (uncredited) Fairchild in red (uncredited)   See fewer
1
Li Po Lung
Young Hong Long Meng (1986) (uncredited) Young Hong Long Meng (1986) (uncredited)   See fewer
1
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.

MOVIEmeter

Members only

Become a member to access additional data

Ratings Breakdown