Da zhang fu ri ji xia ji's primary photo
  • Da zhang fu ri ji xia ji (1964)
  • Comedy
Primary photo for Da zhang fu ri ji xia ji
Da zhang fu ri ji xia ji (1964)
Comedy

Trending

Become a member to see MOVIEmeter and news information about Da zhang fu ri ji xia ji.

Status
Edit Released
Updated Dec 15, 1964

Release date
Dec 15, 1964 (Hong Kong)

Contacts

Become a member to see contact information for Da zhang fu ri ji xia ji.

Cast

+ Add Cast
21 cast members
Name Known for
Hong Nan
Actress Actress   See fewer
Chi-Suen Cheung
Actor (as Chi-suen Cheung) Actor (as Chi-suen Cheung)   See fewer
Mei-Ying Fung
Actress Actress   See fewer
Luquan Gao
Actor Actor   See fewer
Ying-Ying Hui
Actress Actress   See fewer
Wen Lai
Actress Actress   See fewer
Bun Lam
Actor Actor   See fewer
Yim Lam
Actress Actress   See fewer
Lan Law
Actress Actress   See fewer
Heung-Kam Lee
Actress Actress   See fewer
Suk-Hing Leung
Actress Actress   See fewer
Kung Lok
Actor Actor   See fewer
Chiu-Chi Ma
Actress Actress   See fewer
Siu-Ying Ma
Actress Actress   See fewer
Lan Mui
Actress Actress   See fewer
Wai-Lin On
Actor Actor   See fewer
Sing-Bo Tai
Actress (as Sing-po Dai) Actress (as Sing-po Dai)   See fewer
Ming Yu
Actor Actor   See fewer
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.
There was an issue loading this tab.

MOVIEmeter

Members only

Become a member to access additional data

Ratings Breakdown